Lustrum!
 
Ynlogge : Unthld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
• 30 oktober 2014
  Kulturele jn mei Tryater
• 06 novimber 2014
  Temafeest Lustrum
• 11 novimber 2014
  Sint Slokje
• 15 novimber 2014
  Aldledefeest
• 20 novimber 2014
  Freonen- en Freondinnenfeest
Hjoed is d'r net ien jierdei


888 poker
Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere f iepen. Do kinst s fine op de Tnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje s op:  

Sintslokje  

Hallo eltsenien!

It is wer safier, Sint Slokje komt dr oan! Dat betsjut datst0 op tiisdei 11 novimber de kns hast om de hzen fan oare leden fan binnen te besjen en yn elk hs it ien en oar te drinken. Meitsje dus sels in moaie lampion en gean smk mei!

Eltsenien kin him ynskriuwe om mei te gean of om syn hs beskikber te stellen en de groepkes (fan maksimaal 10 minsken) te ntfangen.

It sil fansels in machtig moaie jn wurde dus wy ferwachtsje dat eltsenien komt!

PS De makker fan de moaiste lampion krijt in priis!

PPS Kom op e fyts want de hzen binnen ferspraat oer hiel Grins.Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn s eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfaknsje hlde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk tein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Ls mear' om te sjen wr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Ls mear...

FF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!