Ynlogge : Unthâld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
• 18 september 2014
  Stędsynauguraasje
• 26 september 2014
  Alvestedensilen
• 07 oktober 2014
  Iepen dagen
• 08 oktober 2014
  Iepen dagen
• 09 oktober 2014
  Iepen dagen
Hjoed is d'r net ien jierdei


888 poker




Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere ôf iepen. Do kinst ús fine op de Túnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje ús op:  





De sylalvestędetocht 2014  

Begjin 2013 űntstie it idee om de alvestędetocht te silen. Op freed 6 juny 2013 om 6.00 oere moarns joech Heleen Sonnenberg yn Snits foar it earst it startskot węrnei’t 5 polywikels fol Bernleffers begűnen oan dizze barre tocht fan rom 200 kilometer mei hast 200 bręgen en 2 slűzen. De earste boat strande freed noch foar Starum, de oare 4 setten troch. Foar guont wie der wat opűnthâld yn Parregea en Frjentsjer mar oaren leine yn goed 30 oeren de tocht nonstop ôf sűnder dęrby Dokkum yn it sicht te krijen. 2 Boaten hellen Bartlehiem mar giene dęr spitigernôch rjochtsôf. De lęste boaten wiene op sneintejűn tsjin 23.00 wer yn Heech.

Der binne wylde en dryste plannen om in offysjele Sylalvestędetocht te organisearjen mar eart wy safier binne moat wy fansels sels wol in kear de folsleine rűte sylt hawwe. Dęrom bin wy fan doel it yn 2014 opnij te organisearjen. Om it ús sels (en jimme) maklikker te meitsjen is de start en finisj dizze kear yn Heech by de boateferhierder. De rűte sil foar in grut part gelyk węze oan foarich jier al sille wy by noardewyn faaks tsjin de klok yn sile. Op dy manier wurdt it ek in stik ienfâldiger om Dokkum te heljen. In eksakte datum hawwe wy noch net fęstlein mar wy tinke op dit stuit oan septimber as begjin oktober. Fia de ynskriuwlist op de side kinne jim jim belangstelling oanjaan. Wy sille mei de belangstellenden letter in definitive datum prikke.

Wat is de bedoeling? It stiet elkenien frij om in ploech gear te stallen. Wy advisearje om mei 4 minsken yn in boat te stappen węrby’t der minimaal 2 minsken sile kinne (ek tsjin de wyn yn). Neist it silen sil der nei alle gedachten ek grutte stikken peddele, boomt en jage wurde moatte. Dęrfoar is bynammen in goede kondysje as in soad trochsettingsfermogen nedich. In polywikel hiere kost űngefear 140 euro dus dan komst op likernôch 35 euro per persoan. Moatst dęrneist sels foar iten en drinken soargje. In oanhingmotor wurdt allinnich troch weaken brűkt mar at jim echt net sűnder op paad doarre meie jim der dizze iene kear sels in motor by hiere. Tink der net te licht oer mar lit dizze erfaring ek net samar oan dy foarby gean. Wolst yn dyn Bernleftiid wat dwaan om grutsk op te węzen sűnder dat it dy in soad tiid kost, gean dan mei en yn ien wykein kinst dysels legendarysk meitsje. Dyn opjefte wurdt pas definityf atst sels in boat hiert hast.

Foar mear ynformaasje kinst kontakt opnimme mei Thaeke Johannes Kuipers (âldlid) thaeke@thaeke.net 06-25237567



Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn ús eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejűn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfakânsje hâlde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk útein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulęre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Lęs mear' om te sjen węr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Lęs mear...

FF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!