Ynlogge : Unthld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
• 02 oktober 2014
  Foarstejiersaktiviteit Lasergamen
• 07 oktober 2014
  Iepen dagen
• 08 oktober 2014
  Iepen dagen
• 09 oktober 2014
  Iepen dagen
• 14 oktober 2014
  HG
Hjoed is d'r net ien jierdei


888 poker
Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere f iepen. Do kinst s fine op de Tnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje s op:  

Iepen Dagen by Bernlef!  

Op tiisdei gean wy fan start mei it GIB, oftewol it Grinzer Iepenbier Barklnkampioenskip. It is de bedoeling dat der teams fan trije minsken foarme wurde, dyt dan tsjin in oar team barklune. It team wrfan 2 persoanen winne, giet troch nei de foalgjende ronde. s eigen skiedsrjochter de hear Ozinga sil derfoar soargje, tegearre mei 2 assistinten, dat de jn earlik ferrint. Foar mear ynfo, sjoch it foalgende berjocht.

Woansdei wurde dyn wiete dreamen wurklikheid, allegear famkes yn de bikini foar it swimbadfeest! Neist in smk (ferwaarme!) swimbad sil der ek in tige smk hoekje oanwzich wze om bygelyks wetterpiip te smoken en efkes te relaxen. Swimklean oan en gean! Ferjit net om ek droege klean mei te nimmen en faaks in handoek, sadatst net gelyk in wike dernei mei kielntstekking op bd leist.

Op tongersdei sille wy de iepen dagen mahl fslute, mei in optreden fan troubadour Sipke de Boer! Fansels kinne wy allegear syn megahit "maayoonaaisee" mar ek syn ferzje fan ''hoofd, schouders, knie en teen'' mei der wze. Dit wolst net misse dus!Grinzer Iepenbier Barklnkampioenskip  

Op tiisdei 7 oktober fine by F. F. J. Bernlef de Grinzer Iepenbiere Barknkampioenskippen plak. Barklnen is in spultsje dat by Bernlef al lang beoefene wurdt. It doel is om sa rap mooglik oer de bar te krpen en in shotsje Beerenburg en in pilske te adten. Foar fierdere spulregels, besjoch it facebookevenemint! Meidwaan kin mei in tiim fan 3 minsken. Der binne priizen foar de moaiste outfit en de rapste kluners! It sil sawiesa in moai spektakel wurde, dus kom del! By weze is meimeitsje!

Op dinsdag 7 oktober vinden bij F. F. J. Bernlef de Groninger Openbare Barkluunkampioenschappen plaats. Barklunen is een spel dat bij Bernlef al lang beoefend wordt. Het doel is om zo snel mogelijk over de bar te kruioen en een shotje Beerenburg en een pilsje te adten. Voor de verdere spelregels, bekijk het facebookevenement. Meedoen kan met een team van 3 mensen. Er zijn prijzen voor de mooiste outfit en de snelste kluners! Het zal sowieso een mooi spektakel worden, dus kom langs! Bij zijn is meemaken!

FacebookevenemintDe sylalvestdetocht 2014  

Begjin 2013 ntstie it idee om de alvestdetocht te silen. Op freed 6 juny 2013 om 6.00 oere moarns joech Heleen Sonnenberg yn Snits foar it earst it startskot wrneit 5 polywikels fol Bernleffers begnen oan dizze barre tocht fan rom 200 kilometer mei hast 200 brgen en 2 slzen. De earste boat strande freed noch foar Starum, de oare 4 setten troch. Foar guont wie der wat opnthld yn Parregea en Frjentsjer mar oaren leine yn goed 30 oeren de tocht nonstop f snder drby Dokkum yn it sicht te krijen. 2 Boaten hellen Bartlehiem mar giene dr spitigernch rjochtsf. De lste boaten wiene op sneintejn tsjin 23.00 wer yn Heech.

Der binne wylde en dryste plannen om in offysjele Sylalvestdetocht te organisearjen mar eart wy safier binne moat wy fansels sels wol in kear de folsleine rte sylt hawwe. Drom bin wy fan doel it yn 2014 opnij te organisearjen. Om it s sels (en jimme) maklikker te meitsjen is de start en finisj dizze kear yn Heech by de boateferhierder. De rte sil foar in grut part gelyk wze oan foarich jier al sille wy by noardewyn faaks tsjin de klok yn sile. Op dy manier wurdt it ek in stik ienfldiger om Dokkum te heljen. In eksakte datum hawwe wy noch net fstlein mar wy tinke op dit stuit oan septimber as begjin oktober. Fia de ynskriuwlist op de side kinne jim jim belangstelling oanjaan. Wy sille mei de belangstellenden letter in definitive datum prikke.

Wat is de bedoeling? It stiet elkenien frij om in ploech gear te stallen. Wy advisearje om mei 4 minsken yn in boat te stappen wrbyt der minimaal 2 minsken sile kinne (ek tsjin de wyn yn). Neist it silen sil der nei alle gedachten ek grutte stikken peddele, boomt en jage wurde moatte. Drfoar is bynammen in goede kondysje as in soad trochsettingsfermogen nedich. In polywikel hiere kost ngefear 140 euro dus dan komst op likernch 35 euro per persoan. Moatst drneist sels foar iten en drinken soargje. In oanhingmotor wurdt allinnich troch weaken brkt mar at jim echt net snder op paad doarre meie jim der dizze iene kear sels in motor by hiere. Tink der net te licht oer mar lit dizze erfaring ek net samar oan dy foarby gean. Wolst yn dyn Bernleftiid wat dwaan om grutsk op te wzen snder dat it dy in soad tiid kost, gean dan mei en yn ien wykein kinst dysels legendarysk meitsje. Dyn opjefte wurdt pas definityf atst sels in boat hiert hast.

Foar mear ynformaasje kinst kontakt opnimme mei Thaeke Johannes Kuipers (ldlid) thaeke@thaeke.net 06-25237567Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn s eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfaknsje hlde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk tein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Ls mear' om te sjen wr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Ls mear...

FF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!