Ynlogge : Unthāld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
• 23 augustus 2014
  Kamp!
• 24 augustus 2014
  Kamp!
• 28 augustus 2014
  Yntroduksjejūn
• 04 september 2014
  Afterkeifeest
• 09 september 2014
  HG mei bestjoerswiskel
Jeannette Dijkstra lokwinske mei dyn 29'e jierdei!888 poker
Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere ōf iepen. Do kinst śs fine op de Tśnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje śs op:  

De sylalvestźdetocht 2014  

Begjin 2013 ūntstie it idee om de alvestźdetocht te silen. Op freed 6 juny 2013 om 6.00 oere moarns joech Heleen Sonnenberg yn Snits foar it earst it startskot wźrnei’t 5 polywikels fol Bernleffers begūnen oan dizze barre tocht fan rom 200 kilometer mei hast 200 brźgen en 2 slūzen. De earste boat strande freed noch foar Starum, de oare 4 setten troch. Foar guont wie der wat opūnthāld yn Parregea en Frjentsjer mar oaren leine yn goed 30 oeren de tocht nonstop ōf sūnder dźrby Dokkum yn it sicht te krijen. 2 Boaten hellen Bartlehiem mar giene dźr spitigernōch rjochtsōf. De lźste boaten wiene op sneintejūn tsjin 23.00 wer yn Heech.

Der binne wylde en dryste plannen om in offysjele Sylalvestźdetocht te organisearjen mar eart wy safier binne moat wy fansels sels wol in kear de folsleine rūte sylt hawwe. Dźrom bin wy fan doel it yn 2014 opnij te organisearjen. Om it śs sels (en jimme) maklikker te meitsjen is de start en finisj dizze kear yn Heech by de boateferhierder. De rūte sil foar in grut part gelyk wźze oan foarich jier al sille wy by noardewyn faaks tsjin de klok yn sile. Op dy manier wurdt it ek in stik ienfāldiger om Dokkum te heljen. In eksakte datum hawwe wy noch net fźstlein mar wy tinke op dit stuit oan septimber as begjin oktober. Fia de ynskriuwlist op de side kinne jim jim belangstelling oanjaan. Wy sille mei de belangstellenden letter in definitive datum prikke.

Wat is de bedoeling? It stiet elkenien frij om in ploech gear te stallen. Wy advisearje om mei 4 minsken yn in boat te stappen wźrby’t der minimaal 2 minsken sile kinne (ek tsjin de wyn yn). Neist it silen sil der nei alle gedachten ek grutte stikken peddele, boomt en jage wurde moatte. Dźrfoar is bynammen in goede kondysje as in soad trochsettingsfermogen nedich. In polywikel hiere kost ūngefear 140 euro dus dan komst op likernōch 35 euro per persoan. Moatst dźrneist sels foar iten en drinken soargje. In oanhingmotor wurdt allinnich troch weaken brūkt mar at jim echt net sūnder op paad doarre meie jim der dizze iene kear sels in motor by hiere. Tink der net te licht oer mar lit dizze erfaring ek net samar oan dy foarby gean. Wolst yn dyn Bernleftiid wat dwaan om grutsk op te wźzen sūnder dat it dy in soad tiid kost, gean dan mei en yn ien wykein kinst dysels legendarysk meitsje. Dyn opjefte wurdt pas definityf atst sels in boat hiert hast.

Foar mear ynformaasje kinst kontakt opnimme mei Thaeke Johannes Kuipers (āldlid) thaeke@thaeke.net 06-25237567Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn śs eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejūn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfakānsje hālde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk śtein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulźre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Lźs mear' om te sjen wźr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Lźs mear...

FF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!