Gean nei de...

Lustrum!
 
Ynlogge : Unthld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
• 05 febrewaris 2015
  Kulturele jn
• 10 febrewaris 2015
  Kiezel
• 11 febrewaris 2015
  Kiezel
• 12 febrewaris 2015
  Kiezel
• 21 febrewaris 2015
  Heiten- en Memmendei
Hjoed is d'r net ien jierdei


888 poker
Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere f iepen. Do kinst s fine op de Tnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje s op:  

Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn s eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfaknsje hlde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk tein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Ls mear' om te sjen wr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Ls mear...

Wakker Bij Bakker  

Wakker bij Bakker studentcoaching biedt studiekeuzebegeleiding. Voor het begin van februari is het bekend dat veel studenten, met name eerstejaars, twijfelen over de eerdere studiekeuze en eventueel een switch kunnen maken.

Bij Wakker bij Bakker kun je als lid gratis een kennismakingsgesprek aangaan om deze twijfel eens goed te bespreken, waarna je een studiekeuzetraject aan kan gaan met persoonlijke begeleiding en verscheidene tests.

De begeleiding kan binnen n tot twee weken afgerond worden, waarna je een gedegen keuze kan maken die past bij jou. Lees hier meer over op www.wakkerbijbakker.nlFF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!