Ynlogge : Unthld
Sinnepanielen
Klik hjir foar de folsleine aginda.
• 01 maaie 2014
  Bazes Pre Party
• 01 maaie 2014
  Lustrum-foar-ôftrapborrel
• 08 maaie 2014
  Piter Wilkens
• 10 maaie 2014
  Batavierenrace
• 13 maaie 2014
  Hg fan 'e Blommemoanne
Hjoed is d'r net ien jierdei
888 poker

RenovatioCMS


Wolkom by Bernlef!

FFJ (Feriening foar Fryske Jongerein) Bernlef is in studinteferiening foar Fryske studinten yn Grins. Op dizze side kinst mear ynformaasje fine oer wat wy binne en wat wy dogge. Ek kinst de ynfo flyer downloade. Bist nijsgjirrich wurden? Kom dan ris del!

Wy binne eltse tiisdei, tongersdei en freed fan 21:30 oere f iepen. Do kinst s fine op de Tnstrjitte 22 yn Grins.

Wy hoopje dy gau te sjen!


Folgje s op:  

8 Maaie Piter Wilkens by F.F.J. Bernlef  

It is al hast wer maaie. De moanne dat alle fgels in aai lizze neffens in hollnsk sprekwurd, de moanne dat de sinne (hooplik) in soad skine sil, mar it wichtichste: de moanne dat Piter Wilkens by FFJ Bernlef in soad ferskes spylje sil!

Op 8 maaie komt Piter Wilkens wer by s op soas. Hy sil de soas folje mei louter hitsjes. Rn 22:00 sil it begjinne, dus ws der by!

Eltsenien is wolkom, dus noegje foaral al dyn freonen t!

Groetnis,
89e Bestjoer "Gjin Weach te Heech"17 maaie Lustrum GALA  


17 Maaie is it safier! Us ferein begjint oan har 90ste libbensjier. In dizze 90 jierren hat Bernlef al hiel wat meimakke en binne der in ferskaad oan fantastysk moaie feesten wist. Wy as Lustrum GalaKommisaje "de 12e std" wolle hjir ien oan tafoegje, wat s oanbelanget it moaiste feest yn al dy 90 jierren!

17 maaie yn de aginda frij te hlden en dy op de side yn te skriuwen!

Lokaasje: EMG Faktors Google Maps

Wat kost dat feest? (Inklusief nbeheind drank!)
Yntree: 30,00
Mei date: 50,00

Fierder:
Ynrin begjint om 21:30
Muzyk troch Weima&vdWerf
Iepening 90ste Lustrumjier om 00:00
Wy kinne troch oant de lette oerkes!Bernlef Boppe nmer yn de Fryske top 100!  
Keatsen by Bernlef!  

De KWEA is de keatskommisje fan Bernlef. Wy soargje derfoar dat ek yn Grins it keatsen yn eare holden wurdt. Kwea stiet foar Keatse, Wille, Emoasje en Aksje! Al dizze fjouwer fasetten kinst yn s eigen keatskompetysje weromfine. Eltse tiisdeitejn om 18.30 wurdt der yn it Stedspark op it foelst striden om de djoere punten foar it klassemint. Yn 'e simmerfaknsje hlde wy skoft sadat wy nei de KEI-wike wer fit oan de twadde helte fan de kompetysje begjinne kinne.

It nivo fan de keatsers rint sterk tein. Fan begjinners oant profs, alles kinst werom fine by Kwea. It moaie fan Kwea is dan ek dat alle spilers yn deselde kompetysje meikeatse, wat faaks spektakulre aksjes opleveret. Kinst net keatse? Hindert neat, wy stean klear om dy de kneepkes fan it fak te learen. Al dwaande leart men, net wier?
Dat, kom gesellich nei it Stedspark en hou tsjin dat baltsje. Efkes al dyn frustraasjes oersette op 'e bal. Meppe beppe, allez!


De KWEA

Druk op 'Ls mear' om te sjen wr't it keatsen yn it Stedspark holden wurdt.


Ls mear...

FF wat extra energie nodig? Wanneer je ook niet van al die chemische drankjes houd
maar een paar lange studieavonden voor de boeg hebt, kijk dan eens op de site van
Zamnesia. De beste plek voor herbal energizers. Puur natuur, puur power!